slide 4

About us

Sustainable University Network of Thailand

การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาอย่างสมดุล โดยพยายามให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เกิดการประสานกันจนครบองค์ และมีดุลยภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดสภาพที่เรียกว่า เป็นภาวะยั่งยืน ปัจจุบันทุกภาคส่วนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยฐานคิดที่ต้องการให้เกิดภาวะยั่งยืน ในแง่ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และภาวะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อมวลมนุษยชาติในรุ่นต่อๆไปในอนาคต

สถาบันการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการศึกษา และวิจัย โดยมีเป้าหมายผลลัพธ์ของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม รวมถึงการพยายามนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ถ่ายทอดผ่านกลไกการประยุกต์เพื่อให้เกิดการใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลกใบนี้ ดังนั้นบริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคสถาบันการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การประยุกต์แนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่นโยบายการบริหาร และกิจกรรมการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพขององค์ความรู้ และบัณฑิตที่ถูกผลิตจากสถาบันนั้นๆ ด้วยเพราะสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ และบุคลากรที่จะออกสู่ชุมชน และสังคมเป็นสำคัญ

ด้วยเหตุผลสำคัญดังกล่าวข้างต้น การสร้างให้เกิดเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University) เพื่อเป็นเวทีสำคัญสำหรับการกำหนดแนวนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการกำหนดมาตรฐานการชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน อันจะเป็นส่วนสำคัญของการยกระดับมหาวิทยาลัยภายในประเทศ และการสร้างความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงต่อบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ นำสู่การเป็นต้นแบบสำคัญของภาคส่วนภายในสังคมของประเทศที่สามารถใช้เป็นต้นแบบเพื่อการขยายผลการดำเนินงานสู่ภาคส่วนอื่นได้ต่อไปในอนาคต


การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนประเทศไทย ครั้งที่ 1

The 1st Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand: AC-SUN Thailand.  Link....

พิธีลงนาม MOU

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย MOU Link....

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ประกวด LOGO

ประกาศเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เรื่องผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)        ใบประกาศ

Sustainable University

Sustainable University Network of Thailand.

News

 CLICK HERE 

ยินดีตอนรับ 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย อ่านต่อ...!!!

blog image 2
ประชุม Sustainable ครั้งที่3 (สัญจร)
blog image 1
ประชุม Sustainable University Network ครั้งที่2 (สัญจร)
blog image 1
ประชุม Sustainable University Network ครั้งที่1 (สัญจร)
blog image 1
MOU พิธีลงนาม

Network

Khon Kaen University

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Chulalongkorn University

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chiang Mai University

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Register

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร  CLICK HERE 
2. กรอกข้อมูลในเอกสารทั้งหมด
3. นำส่งคืนตามที่อยู่ของเครือข่าย
4. รอการพิจารณาตอบรับ
5. อนุมัติ

Contact us

Sustainable University Network of Thailand
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170 Thailand
Phone : +66 2849 6000