-
Sun Thailand

NEWS

Sustainable University Network of Thailand

News and Event

The 1st President Meeting on Sustainable University Network of Thailand

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University Network) ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศจำนวน 16 สถาบันเข้าร่วมการประชุม และได้รับเกียรติจาก รศ. นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "สถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน" การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

      • เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
      • เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในสถาบันอุดมศึกษา
      • เพื่อสร้างความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ และสร้างให้เกิดเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้

1. ที่ประชุมเห็นชอบในการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน โดยควรจะรวมถึงสถาบันการศึกษาทั้งหมด โดยเริ่มต้นในระดับอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัย แล้วค่อยขยายไปสู่ในระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษาต่อไป

2. รูปแบบการดำเนินการของเครือข่ายควรจะเป็นโครงสร้างการทำงานที่ไม่เป็นทางการมากนัก เนื่องจากหากเป็นทางการ เช่น การก่อตั้งเป็น สมาคม จะต้องมีกฎ/ระเบียบ ที่อาจทำให้การดำเนินการไม่สะดวก

3. กรอบแนวคิดในการดำเนินการมี 4 ด้านได้แก่
      – Policy
      – KPI ด้าน Sustainable สำหรับประเทศไทย
      – Sustainable Master Plan
      – Framework

4. รูปแบบของเครือข่าย
      – เครือข่ายเชิงประเด็น โดยดำเนินงานใน 3 ด้าน
            • การพัฒนาตนเอง
            • ขยายสู่ชุมชนรอบข้าง
            • ผลผลิต (บัณฑิต)
      – ใช้การศึกษาวิจัยในการแก้ปัญหา
      – การผลักดันสู่สังคมในเชิงนโยบาย

5. ควรมีการจัดประชุมวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยปีละครั้งในเดือนธันวาคม และสลับให้แต่ละมหาวิทยาลัยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยงบประมาณในการดำเนินการจัดงานให้มหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดหา หากการจัดงานมีรายได้ให้มอบให้เป็นกองกลางของเครือข่ายสำหรับเป็นเงินทุนในการดำเนินการในครั้งต่อๆ ไป และมีการจัดประชุมคณะทำงานหลักอย่างน้อย 1-2 เดือน/ครั้ง

6. กำหนดจัดการประชุมครั้งแรกในเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2559 โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม โดยจะนัดหมายประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าในเดือนตุลาคม

7. ที่ประชุมมีมติให้จัดการประชุมเพื่อร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันโดยเชิญสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายให้มากกว่านี้

8. ที่ประชุมมีมติให้ใช้ชื่อเครือข่ายว่า Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand