-
Sun Thailand

NEWS

Sustainable University Network of Thailand

News and Event

ประชุม Sustainable University Network ครั้งที่3 (สัญจร)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุม Sustainable University Network ครั้งที่ 3 (สัญจร) โดยได้รับเกียรติจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพสถานที่ การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน โดยจะมีการหมุนเวียนไปยังมหาวิทยาลัยในเครือยข่ายรับเป็นเจ้าภาพ ในการประชุมครั้งต่อไปในทุกๆ 2 เดือน เพื่อเป็นการผลักดันและสร้างแรงกระตุ้น นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืนไปยังบุคลากรและนักศึกษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 สำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศจำนวน 17 สถาบันเข้าร่วมการประชุม ...