-
Sun Thailand

NEWS

Sustainable University Network of Thailand

News and Event

ประชุม Sustainable University Network ครั้งที่4 (สัญจร)

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุม Sustainable University Network ครั้งที่ 4 (สัญจร) โดยได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสถานที่ การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน และร่วมกันสรุปวาระการประชุมต่างๆ ได้แก่เรื่อง 1. เว็บไซต์ sunthailand.org 2. การเข้าร่วมการประชุม ISCN 2016 ณ ประเทศอิตาลี 3. การตัดสินการประกวดออกแบบสัญลักษณ์และเว็บไซต์เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน 4. กำหนดการประชุมครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นนต้น โดยจะมีการหมุนเวียนไปยังมหาวิทยาลัยในเครือยข่ายรับเป็นเจ้าภาพ ในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อเป็นการผลักดันและสร้างแรงกระตุ้น นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืนไปยังบุคลากรและนักศึกษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนเข้าร่วมประชุม…