Sun Thailand

NEWS

Sustainable University Network of Thailand

News and Event

ประชุม Sustainable University Network ครั้งที่2

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Sustainable University Network การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนขึ้นเป็นครั้งสอง เพื่อเป็นการผลักดันนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุม 515 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศจำนวน 16 สถาบันเข้าร่วมการประชุม ...