-
Sun Thailand

NEWS

Sustainable University Network of Thailand

News and Event

ประชุม Sustainable University Network ครั้งที่3/2559 (สัญจร)

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network for Thailand) ได้จัดการประชุมสัญจรครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในที่ประชุมมีมติ รับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย จำนวน 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปัจจุบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยได้มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 20 มหาวิทยาลัย และคาดว่าในปี 2560 จะมีสมาชิกมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นต่อไป เพื่อร่วมกันเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การกำหนดมาตรฐาน การชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน อันจะเป็นส่วนสำคัญของการยกระดับมหาวิทยาลัยภายในประเทศ และนำไปสู่การเป็นต้นแบบสำคัญของภาคส่วนภายในสังคมของประเทศเพื่อการขยายผลการดำเนินงานสู่ภาคส่วนอื่น ๆ ได้ต่อไปในอนาคต…